رای دیوان عدالت در ارتباط بامالیات ناشی از تراکنش بانکی


تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ 

همکار گرامی پیرو نامه شماره ۷/۵۶/۱۱۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ در خصوص دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی به اطلاع می رساند

مطابق دادنامه به شماره 140031390002029789 مورخ 1400/8/12 شعبه سوم  بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی و نحوه رسیدگی به ان بر مبنای :

- تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد باشد 

-در قانون ، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمین منع شده است 

-جهت تعیین درامد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات برآن وضع شود 

-صرف تراکنش بانکی ،خود به خود سند و مدرکی بر درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست 


برای دانلود کلیک کنید .